Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2021.01.22-től

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Privátbankár.hu Kft. és a Menedzsment Fórum Informatikai Kft., továbbá a Piac és Profit Kft. (a továbbiakban: Kiadók) által kiadott, fizetőfallal védett, a privatbankar.hu és az a mfor.hu weboldalakon, valamint a Piac és Profit digitális magazinban - amely a www.piacesprofit.hu weboldalról érhető el - megjelenő elektronikus cikkeinek (a továbbiakban: Kiadvány) használatára, valamint egyéb szolgáltatások nyújtására a Felhasználóval létrejövő szerződéses jogviszonyt (a továbbiakban: Szerződés). A szerződéses jogviszonyt a Privábankár.hu Kft. létesíti mindhárom Kiadó nevében (továbbiakban Szolgáltató).

  • Szolgáltató cég neve: Privátbankár.hu Kft.
  • Székhelye: 1011 Budapest, Jégverem u. 6. 2/1.
  • Cégjegyzékszáma: 01-09-689082
  • Adószáma: 12494086-2-41
  • Telefonszáma: +36 (1) 225-0042
  • Elektronikus levélcíme: [email protected]
 2. Felhasználó az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata érdekében az adatait megadja és a szolgáltatás díját megfizette. A felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

 3. Egy Felhasználó legfeljebb 5 eszközön jogosult használni a szolgáltatást, ötnél több eszközökön nem elérhető a fizetős tartalom. Csoportos előfizetés esetén a csomagban foglalt számú munkatársanként értendő a maximum eszközszám. Felhasználó a szolgáltatás használatára harmadik félnek engedélyt nem adhat a II. pontban foglalt kivételekkel.

II. A szolgáltatás megjelölése

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-fel érintett szolgáltatását különböző csomagokban nyújtja, különböző előfizetési időszakokra. Az egyes csomagok tartalmát és az elérhető előfizetési időszakok szabályait a Szolgáltató a https://privatbankar.hu/klasszis/elofizetes helyen teszi közzé.

 2. A Szerződés alapján a Szolgáltató a Felhasználónak a Kiadvány tartalmainak kizárólag saját célra történő felhasználását, csoportos előfizetés esetén pedig legfeljebb a csomagban foglalt számú munkatárs számára engedélyezi. Ettől eltérő használatot a Szolgáltató technikai-informatikai eszközökkel korlátozza.

 3. Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a Felhasználó - amennyiben a választott szolgáltatási csomag ezt a lehetőséget, tartalmazza - egyes tartalmakat alkalmanként harmadik fél (a továbbiakban: Címzett) számára átadjon. Amennyiben ezen jogával a Felhasználó visszaél, Szolgáltató jogosult saját hatáskörében dönteni a szolgáltatás ezen részének visszavonására. Az ilyen tartalom átadás azonban nem jelentheti a fizetőfallal védett tartalmak közösségi oldalakon történő, teljes terjedelmében való másolását és rendszeres megosztását. Címzett akkor férhet hozzá az előfizetéses tartalomhoz, amennyiben a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, és egyben hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Címzett adatait kezelje és előfizetési ajánlattal keresse meg.

 4. A Kiadvány kizárólag elektronikus úton, illetve internetes böngészőprogram használatával, az I. fejezet 1. pontjában megadott címeken érhető el. A Felhasználó a szolgáltatást a Felhasználó neve/elektronikus levélcímének és jelszavának megadásával érheti el.

 5. A szolgáltatás része a hírlevél küldése is. Mindkét rész-szolgáltatás a Felhasználó bármikor megváltoztatható döntése alapján lemondható, vagy ismételten igénybe vehető.

III. A szerződés létrejötte

 1. A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre.

 2. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető írásban a https://privatbankar.hu/klasszis/elofizetes oldalon található csomagok kiválasztásával és jelen ÁSZF és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elfogadásával, amelynek során a Felhasználó köteles megadni az azonosításához szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani, amely megfelel a Szolgáltató által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. A Felhasználó felel azért, hogy a felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személy birtokába. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.

 3. A szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

  1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Szolgáltató ajánlatát a Felhasználó elfogadja, azaz a szolgáltatás hozzáférhetővé tételét a Szolgáltatónál írásban megrendeli (a továbbiakban Megrendelés), és akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti.

  2. A Megrendelés kizárólag írásban történhet a https://privatbankar.hu/klasszis/elofizetes oldalon történő regisztrációval, a jelen ÁSZF és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elfogadásával.

  3. A regisztrációnak teljes mértékben kitöltöttnek kell lennie (ideértve a választott csomagot, valamint az előfizetési időszak hosszát), kizárólag ekkor tekinthető érvényes Megrendelésnek.

  4. A regisztráció és az elfogadó nyilatkozatok alapján teszi hozzáférhetővé Szolgáltató a bankkártyás fizetés lehetőségét.

 4. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá. A Szerződés adatai (így a választott szolgáltatási csomag, a lejáratok, kedvezmények) a Felhasználó személyes profiljából érhetők el.

 5. A Szolgáltató biztosítja, hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően a Felhasználó ellenőrizhesse az általa megadott adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat korrigálhassa. A regisztrációt követően Felhasználó a cégadait személyes profiljában módosíthatja. i.

 6. A szerződés magyar nyelven jön létre.

 7. Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomként a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. § szerinti elállási / felmondási jogát.

IV. Előfizetési időszak

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-vel érintett szolgáltatását különböző csomagokban nyújtja, mely csomagok mindegyike automatikusan megújuló csomag. A Felhasználó az adott csomag kiválasztásával elfogadja, hogy az előfizetés automatikusan megújul

 2. Az előfizetés havi előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal a következő hónap azonos napját megelőző nap éjfélig, féléves és éves konstrukció esetén pedig a következő 6 illetve 12. hónap azonos napját megelőző nap éjfélig szól. Minden esetben az előfizetési időszak lejárati napját követő napon kerül sor az új időszaki előfizetési díj levonására és számlázására.

 3. A Felhasználó az automatikus megújítást bármikor (az V. fejezet 4. pontjára is figyelemmel, és amennyiben a Megrendelés leadásakor egyik előfizetési ajánlatban vagy promócióban nincs külön megemlítve ezzel ellentétes feltétel pl. hűségidőszak) egyoldalúan megszüntetheti személyes profiljában a következő előfizetési időszakra vonatkozóan. Az előfizetés megszüntetését kezdeményezheti Felhasználó az [email protected] email címre küldött elektronikus levélben (email) is a Felhasználó beazonosítására alkalmas, a 4. pontban megjelölt adatok, információk megadásával. Amennyiben az emailes lemondási nyilatkozat az előfizetési időszak lejárata előtti 6. nap éjfélig beérkezett, a Szerződés az aktuális előfizetési időszak végével szűnik meg, és a kártyaregisztráció is törlésre kerül. Amennyiben Felhasználó emailes lemondási nyilatkozatát az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző 5 napon belül teszi meg, úgy a lemondási nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követő első időszakra lesz irányadó.

 4. Elektronikus levélben történő lemondáshoz szükséges adatok:

  • A Felhasználó regisztrációkor megadott email címe, amely egyben felhasználó neve
  • A lemondásra kerülő csomag megnevezése
  • A lemondás oka
  • Telefonszám
  • Az Ön neve (vagy a Felhasználó neve, ha eltér)
  • Dátum

V. Díjfizetés, számlázás

 1. A szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a https://privatbankar.hu/klasszis/elofizetes címen. A Szolgáltató az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan jogosult az előfizetési díjakat módosítani úgy, hogy az a következő számlázási periódusra vonatkozóan lesz érvényes. Az árváltozásról emailben értesíti Felhasználót, aki jogosult a szolgáltatást a következő számlázási periódusra vonatkozóan lemondani. Amennyiben Szolgáltató az árváltozást az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző 5 napon belül teszi meg, úgy az árváltozás a következő előfizetési időszakot még nem érinti.

 2. Az előfizetési díj az előfizetési időszak első napján esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és az ellenszolgáltatás havi, teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

  Amennyiben Felhasználó olyan csomagot választott, amelyhez ingyenes próbaidőszak tartozik, előfizetését a próbaidőn belül személyes profiljából annak lejárati napja éjfélig, e-mailben a próbaidő lejárata előtti 6. nap éjfélig bármikor lemondhatja, bankkártyájáról csak ezen próbaidőszak letelte utáni napon vonja le a Szolgáltató a választott előfizetés díját.

 3. Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Braintree rendszerén https://www.braintreepayments.com/hu/features/data-security vagy a Paypal rendszerén https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full keresztül fizetheti meg.

  Bankkártyás fizetéskor a Felhasználó a fizetési adatokat a Braintree által bizosított, Szolgáltaló oldalába beágyazott szolgáltatásán keresztül adja meg. Ezek feldolgozása és a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása a Braintree által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő szerveren történik, és nem Szolgáltató által üzemeltetett szerveren. A Szolgáltató a Felhasználó kártyaadataiból kizárólag annak típusát, lejáratát, kártyaszámának nem teljes egészét látja, a mögötte álló számla adatainak, számának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

  A Felhasználó kijelenti, hogy a Braintree szolgáltatás esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag a Braintree rendszer üzemeltetőjével szemben érvényesíti.

 4. A Felhasználónak a regisztráció során tett, erre irányuló nyilatkozata esetén, azaz automatikusan megújuló csomagok esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya-adatok felhasználásával az előfizetési időszak lejártát követő napon a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg a Felhasználó a IV. fejezet 3. pontja alkalmazásával ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

 5. Az előfizetési díjról a nyugtát, vagy amennyiben a Felhasználó ezt külön kéri, számlát a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton állítja elő a Felhasználó által megadott befogadói adatok alapján, és a Felhasználó profiloldalára tölti fel, amelyet bejelentkezés után, pdf-formátumban lehet letölteni.

VI. Szerzői jogok

 1. A Kiadvány és annak minden része (ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai az I. pontban felsorolt Kiadókat illetik meg. A Szolgáltató a Felhasználónak kizárólag a Kiadvány saját (olvasási) célra történő felhasználását engedélyezi a II. pontban foglalt kivétellel.

  A Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi a Kiadványokban megjelenő tartalmak feldolgozási és/vagy tovább értékesítési céllal történő felhasználását, kivéve, ha erre vonatkozóan Szolgáltató külön szerződésben megállapodik Felhasználóval.

  1. E szolgáltatás keretében tehát Szolgáltató a kifejezetten magánfelhasználók, valamint sajtófigyelést, tartalomfeldolgozást-és továbbítást, illetve elemzést, Pr-ügynöki tevékenységet nem végző, valamintharmadik feleket ki nem szolgáló üzleti felhasználók (végfelhasználók)tartalomfelhasználásátengedélyezi, amely felhasználássorán a szolgáltatott tartalom egy példányban elolvasható, letölthető és tárolható.
  2. Kifejezetten tiltott a felhasználás során a tartalom továbbküldése, megosztása e szolgáltatás igénybevételével.
  3. Kifejezetten tiltott a tartalmak ezen szolgáltatás segítségével történő sajtófigyelési, elemzési és feldolgozási célú felhasználása, illetve harmadik feleknek történőrendelkezésre bocsátása bármilyen technikai eszközökön vagy felületen.
  4. Kifejezetten tiltott a tartalmak egészének vagy csonkolt részének felhasználásával egyéb szolgáltatások biztosítása.
  5. A Kiadó tartalmainak sajtófigyelési, tartalomfeldolgozási, elemzési vagy Pr-ügynökségi célú felhasználásáraa Kiadó külön megállapodás keretei között biztosít lehetőséget. Érdeklődését az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni: [email protected]
  6. A Kiadó tartalmai szerzői jogi védettség alatt állnak és a jogtulajdonos Kiadó külön, írásos engedélyének hiányában sem egészben, sem részben nem felhasználhatóak.
  7. A Kiadó minden jogosulatlan tartalomfelhasználás esetén jogi eljárást indít.
 2. A Felhasználó nem jogosult a Kiadvány vagy annak bármely része tekintetében semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi.

 3. A Szolgáltató engedélye nélkül a Kiadványban közölt, a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai és egyéb témákról megjelentetett cikkek, vagy egyéb művek nem használhatók fel [Szjt. 36. § (2) bek.].

 4. Ha a Szolgáltató valamely tartalomhoz hozzászólási lehetőséget biztosít, a hozzászólás elküldésével a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a hozzászólás közléséhez, egyben tudomásul veszi, hogy a hozzászólás közlésével kapcsolatban őt semmilyen igény nem illeti meg, illetve, hogy a Szolgáltató a hozzászólást nem köteles közölni, azt bármikor törölheti.

VII. A Szolgáltató felelőssége

 1. A Kiadványban megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül tanácsadásnak. A Kiadványban megjelenő valamennyi adat tájékoztató jellegű. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kiadványban megjelenő tartalomra alapozott semmilyen magatartás következményeiért.

 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hozzászólások által okozott jogsérelemért. Amennyiben a hozzászólás miatt harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogot érvényesít, a Felhasználó köteles a Szolgáltatót teljeskörűen kártalanítani.

VIII. Az ÁSZF módosítása

 1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

 2. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

 3. Az ÁSZF módosított feltételei első alkalommal a módosítás dátumát követő 15. napot követően kezdődő előfizetési időszakban alkalmazandók.

IX. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató a Felhasználónak kizárólag azokat a természetes személyazonosító és egyéb személyes adatait kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval szembeni igényét érvényesítse vagy kötelezettségét teljesítse.

 2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó kifejezett írásos, vagy elektronikus úton kifejezett, tájékoztatáson alapuló beleegyezése esetén adja ki harmadik félnek, illetve használja fel közvetlen üzletszerzésre.

 3. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a szerződésből fakadó igények elévülési idejéig kezeli.

 4. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://privatbankar.hu/privatbankar/adatvedelmi-nyilatkozat.html címen elérhető, az a jelen ÁSZF alkalmazásában is irányadó.

 5. A Szolgáltató jogosult elektronikus levélben az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználóknak a rendszer használatával kapcsolatos információkat küldeni.

X. Panaszkezelés, vitarendezés

 1. A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az erre a célra rendszeresített email címen jelentheti be ([email protected]). A Szolgáltató a panaszt köteles 8 napon belül kivizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a Felhasználót érdemben tájékoztatni.

 2. A szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

 3. Adatvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat (www.naih.hu).

 4. Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Felhasználó a Budapest Főváros Kormányhivatalához, illetve a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat.